Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Home

Thai Laws

Family

Business

Property

Others

Online

Contact Us

Free Contracts and Documents

Search our Site

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

This document is only available in Thai. 

 

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว .. 2560 ขึ้นมาใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวไว้อย่างหลายเรื่อง สามารถแยกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจได้ดังต่อไปนี้

 

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

2.          คนต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง (PP)/หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารรับรองบุคคล (CI) ได้รับการตรวจลงตรา (VISA)

3.          คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

 

 

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

1.          นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้ยวันหยุดราชการ ณ ท้องที่จังหวัดที่ตั้งสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

2.          เจ้าหน้าที่ศูนย์ รับคำขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างและออกใบรับคำขอเพื่อนัดนายจ้างนำคนต่างด้าวพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง

3.          เมื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นนายจ้าง ลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI)

4.          คนต่างด้าวนำหนังสือรับรองฯ เดินทางกลับประเทศทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

5.          เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้เข้าและออกราชอาณาจักรในเอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักร

6.          เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI) แล้ว ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน

7.          คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพในระหว่างยังไม่เข้าสู่การประกันสังคม

8.          นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 500 บาท

- ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท

 

 

2.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ได้รับการตรวจตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายใน 15 วันนับจากวันตรวจลงตรา

 

คนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ข้อปฏิบัติ

คนต่างด้าวในกิจการทั่วไป

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

คนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล/แปรรูปสัตว์น้ำ

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

ค่าใช้จ่าย

- จำนวน 1,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท ( 1 ปี )


 

 

3.          คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

1.          คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทาง (PP)/ หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI)

2.          คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู

3.          คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2559

4.          คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

 

ข้อปฏิบัติ การดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว

- คนต่างด้าวยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 1,000 บาท

- ยื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท (1 ปี)

(คนต่างด้าวไม่ต้องตรวจสุขภาพ)

 

สอบถาม สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694/ www.doe.go.th

 

 

 

 

 

 

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now