เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร(ในกรณีที่เช่าอาคารเป็นที่ตั้งบริษัท) รวม 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารรับรองสำเนา รวม 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่ายที่ตั้งบริษัท จำนวน 1 ชุด

5. แผนที่ตั้งบริษัท จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

6. หนังสือสัญญาเช่าอาคาร(ที่ตั้งบริษัท) ในกรณีที่เช่าอาคารเป็นที่ตั้งบริษัท

และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร(ในกรณีที่เช่าอาคารเป็นที่ตั้งบริษัท) รวม 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารรับรองสำเนา รวม 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัทพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 2 ชุด

4. รูปถ่ายที่ตั้งบริษัท จำนวน 2 ชุด

5. แผนที่ตั้งบริษัท จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

6. หนังสือสัญญาเช่าอาคาร(ที่ตั้งบริษัท) ในกรณีที่เช่าอาคารเป็นที่ตั้งบริษัท