สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 สนธิสัญญาอนุญาตให้ประชาชนชาวอเมริกันและองค์กรธุรกิจจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทยเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชาติไทย บริษัทเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างประเทศที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยสนธิสัญญามีผลทำให้เกิดความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์ระหว่างประเทศ บริษัทอเมริกันที่ต้องการได้รับการคุ้มครองโดยสนธิสัญญาไมตรีควรมีอย่างน้อย 50% กรรมการอเมริกันและอย่างน้อย 51% ของหุ้นต้องจัดขึ้นโดยพลเมืองอเมริกัน

สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยจำกัดการลงทุนของอเมริกันเฉพาะในด้านธุรกิจดังต่อไปนี้

1. คมนาคม

2. การขนส่ง

3. การดูแลทรัพย์สินของผู้อื่นและธุรกิจต่างๆ 

4. บริการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก

5. การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

6. เป็นเจ้าของที่ดิน และ

7. การค้าสินค้าเกษตรในประเทศ


สนธิสัญญานี้ยังอนุญาตให้นักธุรกิจชาวไทยที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อทำธุรกิจในสหรัฐฯ สำหรับการยื่นขออย่างเป็นพิธีการของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ให้จำนวนน้อยที่สุด ภายใต้สนธิสัญญารัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาอาจไม่ใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อบริษัทไทย กำไรของพวกเขาอาจถูกส่งไปยังประเทศไทยได้อย่างอิสระและสินทรัพย์ของพวกเขาอาจจะไม่ถูกเวนคืน

แหล่งที่มา: Wikipedia on the treaty of Amity