ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

 

 


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ บุคคล
ลักษณะ ทรัพย์
ลักษณะ นิติกรรม
ลักษณะ ระยะเวลา
ลักษณะ อายุความ

บรรพ 2
บรรพ 3
บรรพ 4
บรรพ 5
บรรพ 6