กฎวีซ่าใหม่ในไทย: 93 สัญชาติ ไม่ต้องขอวีซ่า 60 วัน (อัพเดทตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)