Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

เครื่องหมายการค้า

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

เครื่องหมายการค้า(Trademark)

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

  เครื่องหมายการค้าหรือที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันในชื่อเรียกอย่างอื่นว่า ยี่ห้อ โลโก้ แบรนด์ ฯลฯ คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นอย่างไร เครื่องหมายการค้าอาจเป็นภาพ เป็นคำ เป็นตัวอักษร ฯลฯ อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็สามารถทำได้

เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างไร

     เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสินค้าชนิดนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด เนื่องจากสินค้าที่ผู้ผลิตผลิตออกมาจำหน่ายอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกันจนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้

ทำไมต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

     เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายก็สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนนั้นได้ แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือค่าเสียหายไม่ได้    การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะทำให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่ไหน

     ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่กลุ่มบริการตรวจรับคำขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด, ทางไปรษณีย์ตอบรับ, หรือทางออนไลน์ที่ www.ipthailand.go.th(โปรดศึกษารายละเอียดที่เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน)

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

     ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ยื่นจะต้องทำการตรวจความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายเสียก่อน เพื่อที่ผู้ยื่นจะได้ทราบว่าเครื่องหมายที่จะขอจดเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ยื่นคำขอไว้ก่อนหรือไม่ สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา(www.ipthailand.go.th) โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ถึงจะดำเนินการได้

     1.นำคำขอแบบ ก.01(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา)พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างละ 500 บาท     

     2.เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอจะทำการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนที่ยื่น หลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้เลขคำขอจดทะเบียนต่อไป

     3.เจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จรับเงินมา ให้เก็บไว้จนกว่านายทะเบียนจะรับจดทะเบียน (อย่างเร็ว 1 ปี อย่างช้า 2 ปี) เพราะในใบเสร็จรับเงินจะมีเลขเครื่องหมายการค้าที่เราขอจดอยู่ โปรดอย่าทำหาย

 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

     เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10  ปี การต่ออายุสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ  (เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองในประเทศเท่านั้น)

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now