Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ที่มา : สำนักงานคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

1 เวลาทำงานปกติ


เวลาทำงานโดยปกติต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือแล้วแต่นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกัน  แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หากได้รับอนุญาตให้ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเช่น ทำงานใต้ดิน  ทำงานใต้น้ำ ทำงานในถ้ำหรืออุโมงค์  ให้ทำงานในสถานที่กักขัง  ทำงานกับกัมมันตภาพรังสี  หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมโลหะสารอันตรายงานขนส่งงานเคมีอันตรายผลิตงานด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตรายต่อคนงาน โดยการสั่นสะเทือนของตนและทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูงหรือความเย็นซึ่งอาจเป็นอันตราย ในกรณีที่ทำงานกับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดและไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข้ที่สภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่มาของอันตรายได้  ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อให้ลูกจ้างสวมใส่


2 ระยะเวลาในการพัก


ระยะเวลาพักในการทำงานปกติ
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันหลังจากทำงาน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน พนักงานอาจใช้เวลาพักผ่อนระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาพักทั้งหมดต่อวันต้องเหลือไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ในกรณีของร้านขายเครื่องดื่มร้านค้าหรือร้านอาหารที่มีปริมาณหรือไม่เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันพนักงานอาจมีเวลาพัก 2 ชั่วโมงต่อวันลูกจ้างอาจให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่นายจ้างว่านายจ้างไม่จำเป็นต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างในกรณีที่เป็นการทำงานในกรณีฉุกเฉินหรือรูปแบบหรือลักษณะของงานเป็นงานที่ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เวลาพักก่อนการทำงานล่วงเวลา

นายจ้างต้องจัดเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีสำหรับลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหลังเลิกงานปกติ

3 วันหยุด


วันหยุดประจำสัปดาห์

วันหยุดประจำสัปดาห์จะต้องไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ วันระหว่างวันหยุดแต่ละสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 6 วัน ในกรณีของธุรกิจโรงแรม  งานขนส่ง  งานในป่าซึ่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานหรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่จะต้องให้มีวันหยุดเมื่อทำงานติดต่อกัน4สัปดาห์


วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดตามประเพณีรวมถึงวันแรงงานแห่งชาติต้องไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปีตามวันหยุดราชการประจำปี  วันหยุดทางศาสนาหรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น
หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดทดแทนวันหยุดตามประเพณีในวันทำการถัดไปในกรณีของธุรกิจโรงแรมเป็นสถานบันเทิงที่ขายเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ฯลฯ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันที่จะปิดวันอื่นแทนสำหรับวันหยุดตามประเพณีหรือจ่ายค่าจ้างวันหยุดให้กับพนักงานวันหยุดประจำปี
* พนักงานที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีสามารถใช้วันหยุดประจำปีได้ไม่น้อยกว่า 6 วันทำการใน 1 ปี
* นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำปีเพื่อนำมาใช้ในปีถัดไป
4 ทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุด

* นายจ้างที่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าของลูกจ้างมีสิทธิขอให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
* ในกรณีที่รูปแบบหรือลักษณะของงานจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและการหยุดอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินนายจ้างอาจขอให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้ตามความจำเป็น
* นายจ้างอาจขอให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดในธุรกิจโรงแรม หรือสถานบันเทิง  งานขนส่ง, ร้านอาหาร, ร้านขายเครื่องดื่ม, ชมรม, สมาคมหรือสถานประกอบการทางการแพทย์โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
* ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา  ทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดรวมกับชั่วโมงทำงานปกติแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


5 การขาดงาน

ลาป่วย
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามระยะเวลาที่ป่วยตามจริง
การลาป่วย 3 วันขึ้นไปนายจ้างอาจขอให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองจากแพทย์หรือสถานประกอบการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ หากลูกจ้างไม่สามารถนำใบรับรองดังกล่าวมาแสดงได้  ลูกจ้างจำเป็นต้องให้คำอธิบายแก่นายจ้าง


วันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือการลาคลอดต้องไม่ถือเป็นลาป่วย


การลาเพื่อทำกิจธุระที่จำเป็น
ลูกจ้างมีสิทธิที่จะลาเพื่อทำกิจธุระที่จำเป็นตามกฎของที่ทำงานของลูกจ้าง

การลาเพื่อทำหมัน
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันและลาเนื่องจากการทำหมันในช่วงเวลาที่กำหนดหรือตามระยะเวลาที่ระบุในใบรับรองแพทย์ 


การลาเพื่อรับราชการทหาร
ลูกจ้างสามารถลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหาร  เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

การลาคลอดบุตร
ลูกจ้างมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วันสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง


ลาเพื่อการฝึกอบรม
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเพื่อประโยชน์ของแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสอบทางการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีโปรแกรมหรือหลักสูตรที่มีระยะเวลาแน่นอนและชัดเจน
ลูกจ้างต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของการลาและแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี  หรือไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการลา
นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลูกจ้างที่ขอลา  ในกรณีที่ลูกจ้างดังกล่าวได้ลาครบ30วันหรือมากกว่าหรือลาติดต่อกันสามครั้งหรือเกินกว่าสามครั้ง  หรือนายจ้างแสดงให้เห็นว่าการลาอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการทำงาน 6 ค่าตอบแทน

ค่าจ้าง
ค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น
ค่าจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ในกรณีที่เวลาทำงานเกินกว่าเวลาทำการปกติ 8 ชั่วโมง  ค่าตอบแทนชั่วโมงที่เกินนั้นต้องจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรืออัตราส่วนของค่าจ้างในวันทำงานและ ในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรืออัตราส่วนของค่าจ้างในวันทำงานการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุด
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์, วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดประจำปี เว้นแต่ว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน  รายชั่วโมงหรือตามอัตราส่วนซึ่งลูกจ้างที่ไม่ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์จะต้องได้ค่าจ้าง


การจ่ายค้าจ้างในกรณีการลา

* ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาป่วยไม่เกิน 30 วันทำการต่อปี
* ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาทำหมัน
* ต้องจ่ายสำหรับการลาเพื่อรับราชการทหารไม่เกิน 60 วันต่อปี
* ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาคลอดบุตรไม่เกิน 45 วันต่อปี2 ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้างค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราตามส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรืของอัตราส่วนของค่าจ้าง


3 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
ค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด  ในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือของอัตราส่วนของค่าจ้าง
ค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายเพิ่มเติมให้พนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด  ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง  หรือของอัตราส่วนของค่าจ้าง4 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดที่ทำงานล่วงเวลา
ค่าจ้างค่าล่วงเวลาวันหยุดต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงหรือของอัตราส่วนของค่าจ้าง
เมื่อนายจ้างไม่ให้วันหยุดสำหรับพนักงานหรือให้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด  นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงแก่นายจ้างเท่ากับค่าจ้างทำงานในวันหยุดหรือเท่ากับค่าจ้างล่วงเวลาในวันหยุดในกรณีที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด  

ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างล่วงเวลาและค่าจ้างล่วงเวลาวันหยุด ได้แก่ลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะต่อไปนี้

* เป็นลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณี  การจ้างการให้บำเหน็จ  การลดค่าจ้าง  หรือการเลิกจ้าง
* เป็นลูกจ้างซึ่งทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้
* พนักงานที่ทำงานในการดำเนินงานบริการรถไฟและการอำนวยความสะดวก  การขนส่งทางรถไฟ เปิดหรือปิดประตูระบายน้ำ หรือควบคุมเขื่อน บันทึกระดับน้ำและวัดปริมาณของระดับน้ำ  ดับเพลิงหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะกิจกรรมที่มีเวลาทำงานไม่แน่นอนหรือไม่สามารถหรือปกป้องหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่หน้าที่ปกติของพนักงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานการขนส่งทางบกมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานนายจ้างอาจตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาหรือ ค่าจ้างล่วงเวลาวันหยุดให้ลูกจ้าง
หลักเกณฑ์ของการชำระค่าตอบแทน
* ค่าตอบแทนต้องจ่ายเท่ากันทั้งพนักงานชายและพนักงานหญิงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันคุณภาพเดียวกันและปริมาณเท่ากัน
* ค่าตอบแทนต้องจ่ายในสกุลเงินไทย ณ ที่ทำงานของพนักงาน
* ค่าตอบแทนอาจจะจ่ายเป็นเช็คหรือในสกุลเงินต่างประเทศหรือในสถานที่อื่น ๆ ได้หากได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากลูกจ้าง
* ค่าตอบแทนต้องจ่ายอย่างน้อยเดือนละครั้ง
* ค่าตอบแทนจะต้องชำระภายใน 3 วันนับจากวันที่เลิกจ้างการหักค่าตอบแทน
ห้ามทำการหักค่าจ้าง  ค่าจ้างล่วงเวลา  ค่าจ้างวันหยุดและค่าจ้างล่วงเวลาวันหยุด  ยกเว้นการหักเงินสำหรับการชำระเงิน :
(1) ภาษีเงินได้ในจำนวนที่ลูกจ้างต้องชำระหรือเพื่อชำระเงินอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
(2) ค่าธรรมเนียมของสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(3) หนี้ค้างชำระกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันหรือหนี้ที่เกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างเพียงเท่าที่ลูกจ้างยินยอม
(4) เป็นเงินหรือเป็นค่าชดเชยให้นายจ้างสำหรับความเสียหายใดๆ  ที่เกิดจากการที่ลูกจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ซึ่งลูกจ้างได้ให้ความยินยอมไว้เป็นหนังสือ
(5)  ทั้งนี้การหักค่าจ้างดังกล่าวมาข้างต้นในแต่ละกรณีห้ามไม่ให้หักเกินร้อยละ 10 และจะหักรวมกันได้ไม่เกิน1ใน5 ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่าย  เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 7 การให้พักงาน
นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างพักงานเพื่อตรวจสอบความผิดของลูกจ้างเมื่อนายจ้างมีอำนาจตามหลักเกณฑ์การทำงานหรือข้อตกลงเงื่อนไขการจ้างงานเพื่อออกคำสั่งดังกล่าว
คำสั่งดังกล่าวต้องออกเป็นหนังสือระบุความผิดตามสัญญาและระยะเวลาในการพักงานไม่เกิน 7 วันและต้องแจ้งล่วงหน้า
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลาที่ลูกจ้างถูกพักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามปกติ 
หากปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้ทำผิดนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราปกตินับแต่วันที่มีคำสั่งให้พักงานพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 50 

8 การระงับกิจการชั่วคราว
ในกรณีที่นายจ้างระงับกิจการของตนเป็นการชั่วคราว ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ก่อให้เกิดการบังคับควบคุม  นายจ้างต้องแจ้งพนักงานตรวจสอบแรงงานล่วงหน้าก่อนที่จะระงับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้นายจ้างต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างต่อวันแก่พนักงาน  ก่อนที่จะระงับการประกอบธุรกิจตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ขอให้พนักงานทำงานได้

9 การจ่ายเงินเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ

การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
เมื่อการจ้างงานมีการกำหนดระยะเวลาของการสิ้นสุดสัญญาจ้างจะต้องสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาที่ระบุในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อการจ้างงานไม่ได้กำหนดระยะเวลา  ให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือลูกจ้างสามารถลาออกงานโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่าย ก่อนการชำระเงินค่าจ้างในวันถัดไป


การไล่ออก
หมายถึงการเลิกจ้าง
* การกระทำที่นายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างเนื่องจากการสิ้นอายุของสัญญาจ้างหรือเพราะสาเหตุอื่น
* เมื่อพนักงานไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะนายจ้างไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

การจ่ายค่าชดเชย
เงินชดเชยจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีดังต่อไปนี้
* ลูกจ้างที่มีระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 120 แต่ไม่ครบ 1 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างของสามสิบวันสุดท้าย  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
* ลูกจ้างที่ได้ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
* ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
* ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง  ของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน  โดยคำนวณเป็นหน่วย
* ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาสิบปีขึ้นไปจะต้องได้รับการชำระเงินไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้ายของค่าจ้าง  300 วันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของตนสำหรับล่าสุด 300 วันสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน  โดยคำนวณเป็นหน่วย


ข้อยกเว้นการจ่ายเงินชดเชย
เงินชดเชยไม่จำเป็นต้องจ่าย เมื่อ

1 สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาแน่นอนและการจ้างงานนั้นสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จะทำสำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน  หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น  ซึ่งงานนั้นจำต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี  โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง


2 ถูกเลิกจ้างด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  หรือระเบียบ  หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม  และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้านแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจำมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
1 ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานที่ประกอบกิจการไปยังสถานที่อื่น  อันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของลูกจ้างหรือครอบครัว  นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ก่อนวันย้ายสถานประกอบการ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในอัตราเท่ากับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในอัตราล่าสุด 30 วัน  หรือเท่ากับค่าจ้างของ 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

กรณีที่ลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้  โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
2 ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน   กระบวนการผลิต  การจำหน่าย  หรือการบริการ  อันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างให้นายจ้างแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง  เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน  และลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง 

กรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า  หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าหกสิบวัน  นอกจากจะได้รับค่าชดเชยแล้วให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน  หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงานหกสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ในกรณีสำหรับพนักงานที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปีขึ้นไปให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษนอกเหนือจากค่าชดเชยที่จะได้รับตามปกติ  ไม่น่อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวัน  ต่อการทำงานครบหนึ่งปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการทำงานครบหนึ่งปีสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  แต่ค่าชดเชยรวมแล้วต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวัน  หรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  แต่ถ้าทำงานไม่ครบหนึ่งปี  ถ้าเศษของระยะเวลามากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ให้นับเป็นหนึ่งปี


10 หลักฐานการจ้างงาน

นายจ้างที่มีพนักงานสิบคนขึ้นไปต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1 นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย  และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ  วันทำงาน  เวลาทำงานปกติ  เวลาพัก  วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด  หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา  การทำงานในวันหยุด  วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  วันลา  หลักเกณฑ์การลา  วินัย  โทษทางวินัย  การร้องทุกข์  การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ  ซึ่งนายจ้างจะต้องประกาศใช้ข้อบังคับเหล่านี้ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ที่มีลูกจ้างครบสิบคน


2  ทะเบียนลูกจ้างนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  คือ  ชื่อตัวและชื่อสกุล  เพศ  สัญชาติ  วันเดือนปีเกิด  หรืออายุ  ที่อยู่ปัจจุบัน  วันที่เริ่มจ้าง  ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่  อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง 

3 เอกสารเกี่ยวกับการชำระเงินค่าจ้าง  นายจ้างต้องมี  วันและเวลาทำงาน  ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  อัตราและจำนวนค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ  เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอาสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วย  ส่วนกรณีที่จ่ายค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  และนายจ้างต้องเก็บเอกสารการจ่ายเงินดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงิน
11 บทลงโทษ
นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541 ต้องถูกลงโทษตามความรุนแรงของความผิดที่ได้กระทำซึ่งจะมีโทษตั้งแต่  ปรับไม่เกิน 5,000 บาทปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now