หนังสือมอบอำนาจ

 

  • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ภาษาไทย)
  • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป (ภาษาไทยและอังกฤษ)
  • หนังสือมอบอำนาจกรมการจัดหางาน (สำหรับใบขออนุญาตทำงาน)