Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

สัญญาสิทธิเก็บกิน

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว .. 2560 ขึ้นมาใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวไว้อย่างหลายเรื่อง สามารถแยกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจได้ดังต่อไปนี้

 

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

2.          คนต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง (PP)/หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารรับรองบุคคล (CI) ได้รับการตรวจลงตรา (VISA)   คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

  

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

1.          นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้ยวันหยุดราชการ ณ ท้องที่จังหวัดที่ตั้งสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

2.          เจ้าหน้าที่ศูนย์ รับคำขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างและออกใบรับคำขอเพื่อนัดนายจ้างนำคนต่างด้าวพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง

3.          เมื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นนายจ้าง ลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI)

4.          คนต่างด้าวนำหนังสือรับรองฯ เดินทางกลับประเทศทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

5.          เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้เข้าและออกราชอาณาจักรในเอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักร

6.          เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI) แล้ว ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน

7.          คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพในระหว่างยังไม่เข้าสู่การประกันสังคม

8.          นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 500 บาท

- ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท

 

 

2.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ได้รับการตรวจตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายใน 15 วันนับจากวันตรวจลงตรา

 

คนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ข้อปฏิบัติ

คนต่างด้าวในกิจการทั่วไป

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

คนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล/แปรรูปสัตว์น้ำ

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

ค่าใช้จ่าย

- จำนวน 1,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท ( 1 ปี )


 

 

3.          คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

1.          คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทาง (PP)/ หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI)

2.          คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู

3.          คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2559

4.          คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

 

ข้อปฏิบัติ การดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว

- คนต่างด้าวยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 1,000 บาท

- ยื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท (1 ปี)

(คนต่างด้าวไม่ต้องตรวจสุขภาพ)

 

สอบถาม สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694/ www.doe.go.th

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

 

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้มีการประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว .. 2560 ขึ้นมาใหม่ โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวไว้อย่างหลายเรื่อง สามารถแยกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจได้ดังต่อไปนี้

 

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

2.          คนต่างด้าวผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทาง (PP)/หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารรับรองบุคคล (CI) ได้รับการตรวจลงตรา (VISA)

3.          คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

 

 

1.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 

1.          นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้ยวันหยุดราชการ ณ ท้องที่จังหวัดที่ตั้งสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

2.          เจ้าหน้าที่ศูนย์ รับคำขอจ้างคนต่างด้าวจากนายจ้างและออกใบรับคำขอเพื่อนัดนายจ้างนำคนต่างด้าวพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง

3.          เมื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นนายจ้าง ลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI)

4.          คนต่างด้าวนำหนังสือรับรองฯ เดินทางกลับประเทศทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

5.          เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้เข้าและออกราชอาณาจักรในเอกสารรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักร

6.          เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) เอกสารเดินทาง (TD) หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI) แล้ว ให้ไปขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน

7.          คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพในระหว่างยังไม่เข้าสู่การประกันสังคม

8.          นายจ้างนำคนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 500 บาท

- ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 450 บาท

 

 

2.          คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ได้รับการตรวจตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายใน 15 วันนับจากวันตรวจลงตรา

 

คนต่างด้าวไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ข้อปฏิบัติ

คนต่างด้าวในกิจการทั่วไป

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

คนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล/แปรรูปสัตว์น้ำ

สามารถยื่นคำขออนุญาตทำงาน (Work Permit : WP) จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

ค่าใช้จ่าย

- จำนวน 1,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท ( 1 ปี )


 

 

3.          คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

1.          คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและมีหนังสือเดินทาง (PP)/ หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP)/ เอกสารเดินทาง (TD) เอกสารรับรองบุคคล (CI)

2.          คนต่างด้าวถือบัตรสีชมพู

3.          คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2559

4.          คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแต่ทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานให้สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

 

ข้อปฏิบัติ การดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว

- คนต่างด้าวยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนนายจ้างได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของคนต่างด้าว

 

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 1,000 บาท

- ยื่นคำขอ 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาท (1 ปี)

(คนต่างด้าวไม่ต้องตรวจสุขภาพ)

 

สอบถาม สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694/ www.doe.go.th


Work permit forms for the labour department


These are the forms provided by the labour department in 2012. Please verify if these are up to date on the Ministry of Labour's website

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now