โอนกรรมสิทธิ์รถจักยานยนต์

กรณีดำเนินการด้วยตนเอง

1.สมุดเล่มทะเบียน เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์

2.ใบคำขอโอนและรับโอน(ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง)พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หมายเหตุ กรณีโอนให้กันโดยเสน่หา(ในกรณีสามีภริยาใช้ทะเบียนสมรสพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองฝ่าย)ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแบบมีราคาประเมิน เสียแค่ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท

3.นำรถเข้าตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ที่ช่องตรวจสอบสภาพรถ (นำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันไปตรวจสภาพ)

4.เมื่อเรียบร้อยแล้วไปรอดำเนินการที่ช่องรับเอกสารและประเมินราคา เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและประเมินราคาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเอกสารให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อที่ช่องตรวจรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการโอน

5. ยื่นเอกสารที่ช่องตรวจรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม เสียค่าธรรมเนียมอากร 90 บาท ค่าตรวจสภาพรถ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท ค่าดำเนินการ 20 บาท ค่าโอนตามราคาประเมินของรถที่นำไปโอน(กรณีมีการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ด้วยตามประกาศของสำนักงานขนส่ง แต่ถ้าหากเป็นสามีภริยาให้กันโดยเสน่หาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

6.รับสมุดเล่มทะเบียนคืนพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

หมายเหตุ กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทรัพย์สินที่ต้องการโอนหรือชำระค่า พรบ.รถจักรยานยนต์หรือค่าภาษีอากรให้แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ

1.หนังสือมอบอำนาจ(ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้โอนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

2.หนังสือมอบอำนาจ(ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

3.ใบคำขอโอนและรับโอน(ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง)ให้ผู้รับโอนลงลายมือชื่อทั้งสองที่พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน(กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

หมายเหตุ กรณีโอนให้กันโดยเสน่หา(ในกรณีสามีภริยาใช้ทะเบียนสมรสพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองฝ่าย)ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนแบบมีราคาประเมิน เสียแค่ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท

4.นำรถเข้าตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ที่ช่องตรวจสอบสภาพรถ (นำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กันไปตรวจสภาพ)

5.เมื่อเรียบร้อยแล้วไปรอดำเนินการที่ช่องรับเอกสารและประเมินราคา เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและประเมินราคาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเอกสารให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อที่ช่องตรวจรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการโอน

6. ยื่นเอกสารที่ช่องตรวจรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม เสียค่าธรรมเนียมอากร 90 บาท ค่าตรวจสภาพรถ 10 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท ค่าดำเนินการ 20 บาท ค่าโอนตามราคาประเมินของรถที่นำไปโอน(กรณีมีการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ด้วยตามประกาศของสำนักงานขนส่ง แต่ถ้าหากเป็นสามีภริยาให้กันโดยเสน่หาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

7.รับสมุดเล่มทะเบียนคืนพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

หมายเหตุ กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทรัพย์สินที่ต้องการโอนหรือชำระค่า พรบ.รถจักรยานยนต์หรือค่าภาษีอากรให้แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที