Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

การแบ่งทรัพย์สิน

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

ทรัพย์สินทร์ระหว่างสามีภริยา

 

เมื่อมีการสิ้นสุดของการสมรส สามีและภริยามีการแบ่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยสินส่วนตัว และสินสมรส

มาตรา 1470 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรส

มาตรา 1471 สินส่วนตัวได้แก่ ทรัพย์สิน

(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) ทที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

(4) ที่เป็นของหมั้น

มาตรา1472 สินส่วนตัวนั้นถ้าได้แลกเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้น เป็นสินส่วนตัว สินส่วนตัวที่ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงิน มาทดแทน ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว

มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส

(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

มาตรา 1533 เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน


ในบางกรณีอาจไม่ได้รับการแบ่งสินสมรสเป็นจำนวนเท่าๆกันเพราะคู่สมรสอีกฝ่ายได้จำหน่ายจ่ายโอนสินสมรสดังนี้

1. เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขายสินสมรสและเก็บเงินที่ขายได้ทั้งหมดเพียงผู้เดียว

2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจตนาจำหน่ายจ่ายโอนสินสมรสเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่าย ตัวอย่างเช่น คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขายสินสมรสไปยังญาติตนเองด้วยราคาที่ต่ำเกินความเป็นจริง

3. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายสินสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ชื่อที่ปรากฎในเอกสารสิทธิเป็นของฝ่ายสามีเพียงฝ่ายเดียวและได้นำออกขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยา

4. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจทำลายสินสมรส ตัวอย่างเช่น ภรรยาโกรธสามีและขายสินสมรสออกไป

ในการแบ่งสินสมรสนั้น ให้ถือว่าทรัพย์สินนั้นยังมีอยู่ครบสมบูรณ์ หากทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปเพราะคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ทำให้เสียหายต้องรับผิดชอบให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างครบถ้วนตามสิทธิที่แต่ละฝ่ายจะพึงได้รับในสินสมรส การคำนวณระยะเวลาการสมรสเพื่อแบ่งสินสมรสนั้นเป็นดังนี้

1. หากเป็นการหย่าโดยความยินยอมให้แบ่งทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนการหย่า

2. ในกรณีที่หย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้แบ่งทรัพย์สินในวันที่ยื่นคำฟ้อง

มาตรา 1532 เมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยา

แต่ในระหว่างสามีภริยา

(ก) ถ้าเป็นการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภริยาตามที่มีอยู่ในเวลาจดทะเบียนหย่า

(ข) ถ้าเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล คำพิพากษาส่วนที่บังคับทรัพย์สินระหว่าสามีภริยานั้นมีผลย้อนหลังไปถึงวันฟ้องหย่า

สมรสกับคนต่างชาติ ในกรณีที่สามีและภริยามีสัญชาติแตกต่างกัน ทรัพย์สินของภริยาให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแห่งสามี ยกเว้นทรัพย์สินที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

มาตรา 22 ถ้ามิได้มีสัญญาก่อนสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติ ถ้าสามีและภริยามีสัญชาติต่างกันทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยาให้เป็นไปตาม กฎหมายสัญชาติแห่งสามี อย่างไรก็ดีทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยาในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now