Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

หน้าแรก

กฎหมายไทย

ครอบครัว

ธุรกิจ

ทรัพย์สิน

อื่นๆ

บริการออนไลน์

เกี่ยวกับเรา

สัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย

ค้นหาเว็บไซต์ของเรา

|
084-471-5775
  • English (UK)
  • fr-FR
  • English (UK)
Consultation

สัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนสมรส


สัญญาก่อนสมรสคืออะไร

สัญญาก่อนสมรสเป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายที่คู่สมรสลงนามผูกพันในสัญญาก่อนเข้าสู่การสมรส ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นๆ ในภาษาอังกฤษว่า antenuptial หรือ premarital contract ตรงข้ามกับสัญญาหลังสมรส ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำระหว่างสามีและภรรยาหลังจากการสมรสของพวกเขา

สัญญาก่อนสมรสเป็นการจัดให้มีแผนทางการเงินซึ่งสามารถจัดการได้ผ่านวิถีทางการสมรสหรือเมื่อมีการแตกหักของการสมรส (ตัวอย่าง: การหย่าร้าง) สำหรับคนที่มีสินทรัพย์และทรัพย์สมบัติจำนวนมาก และปรารถนาที่จะควบคุมส่วนของสินทรัพย์เมื่อเกิดการหย่าร้าง เอกสารทางกฎหมายนี้มีประโยชน์มากสำหรับในกรณีนี้

ภายใต้กฎหมายไทย สัญญาก่อนสมรสและสัญญาหลังการสมรสเป็นสัญญา 2 ประเภทที่สามารถทำขึ้นได้ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา คุณควรจะรู้ว่าสัญญาหลังการสมรสตามกฎหมายไทยไม่ค่อยมีผลบังคับใช้จริงจังเท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1469 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งไทย

"การแต่งงานตามวิถีชาวพุทธ" ไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายในประเทศไทย การสมรสตามกฎหมายคือการกระทำของสาธารณะซึ่งเป็นทางการ และได้จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานท้องถิ่น เนื่องจากการสมรสเป็นการกระทำโดยรัฐ เหตุผลที่เราต้องจดทะเบียนสัญญาก่อนสมรสในประเทศไทยคือการประกาศให้บุคคลที่สามทราบถึงความสัมพันธ์ของคู่สมรสจะถูกกำหนดไปอย่างไร


สัญญาก่อนสมรสไทยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยาที่ทำขึ้นและอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทยเท่านั้น กฎหมายไทยจำกัดสัญญาก่อนสมรสและคุณต้องปฏิบัติตามกฏหมายของไทยเพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาก่อนสมรสที่สามารใช้ได้และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจำเป็นต้อง:

1. ต้องจดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส

2. เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

3. ต้องมีพยานอย่าน้อยสองคน

4. นำไปแนบท้ายทะเบียนสมรสไว้ โดย ต้องระบุไว้ในทะเบียนสมรสด้วยว่า มีสัญญาแนบท้ายไว้ด้วย


วิดีโอเกี่ยวกับสัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย

สัญญาก่อนสมรสของไทยเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของสามีและภรรยาในระหว่างการสมรสเท่านั้น สัญญาก่อนสมรสจะถือเป็นโมฆะถ้า; ตัวอย่างเช่น:

- สัญญาก่อนสมรสระบุว่าถ้าสามีออกไปกับผู้หญิงคนอื่น ภรรยาสามารถยื่นเรื่องหย่าได้ ข้อนี้ถือเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นข้อตกลงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 1465 วรรค 2 และมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย

- ผู้ชายที่เคยจ่ายเงินเลี้ยงดูให้กับมารดาของเขาทุกเดือนก่อนแต่งงาน ถ้าสัญญาก่อนสมรสระบุว่าเงินเดือนของเขาทั้งหมดจะได้รับการให้แก่ภรรยาของเขาแม้กระทั่งค่าเลี้ยงดูของมารดา ถือเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

นอกจากนี้หากข้อที่ระบุว่าเป็นไปตามกฎหมายต่างประเทศควรถือเป็นโมฆะตามกฎหมายไทย อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นข้อที่ระบุว่าในกรณีที่สามีและภรรยาแยกกันอยู่ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาในระหว่างการแยกกันอยู่ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว แม้ว่าข้อนี้มาจากบทบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่จะใช้บังคับได้ แต่ไม่อยู่ในประเทศไทย

สัญญานี้ไม่มีผลบังคับใช้หากระบุว่าหนี้ของคู่สมรส ตัวอย่างเช่น หนี้การศึกษาจะเป็นหนี้ส่วนบุคคลของสามีหรือหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของทั้งสองคนจะเป็นหนี้สินส่วนบุคคลของภรรยา

ในกรณีของผู้เยาว์ประสงค์จะสมรสและทำสัญญาก่อนสมรส ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา พ่อแม่บุญธรรม หรือตัวแทนทางกฎหมายของการสมรส และทำสัญญา (ส่วนใหญ่อายุ 20 ปีในประเทศไทย)

หากคุณต้องการให้สำนักงานกฎหมายร่างสัญญาก่อนสมรส คุณสามารถสอบถามราคาโดยการส่งอีเมลไปยังบริษัท อีสาน ลอว์เยอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์:

Online appointment
Let's Talk!
Click below to make an appointment to speak on the phone, video-call by Skype, or visit our office.
Schedule Now